Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с.

Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с.

Прямая ссылка: Скачать
Пароль к архиву: bamper.info

"Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" — підручник, назва якого відображає три основні напрямки розвитку електротехнічної галузі на сучасному етапі. У стислій формі розглянуто теорію електричних та магнітних кіл, перехідні процеси в лінійних електричних колах, основи електричних вимірювань, будова і властивості трансформаторів та електричних машин постійного та змінного струму, а також основи електроніки та мікропроцесорної техніки з використанням сучасних логічних контролерів. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за неелектротехнічними спеціальностями. Може бути корисним для спеціалістів з електротехніки, а також для інженерно-технічних працівників.

ЗМІСТ
Передмова ..................... 5
Вступ ................................... 7
Частина перша. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА .......................... 11
Розділ 1. Електричні кола постійного та однофазного змінного струму...... 11
1.1. Джерела та приймачі електричної енергії в електричних колах ...................... 11
1.2. Струм, напруга, потужність в електричному колі. Параметри синусоїдних напруг та струмів ........................... II
1.3. Параметри елементів електричних кіл ...................... 15
1.4. Принципові та заступні схеми ................................... 19
1.5. Енергетичні співвідношення в електричних колах постійного струму............... 21
1.6. Закони Ома та Кірхгофа в електричних колах постійного струму .................... 23
1.7. Аналіз електричних кіл постійного струму методом еквівалентних перетворень .... 24
1.8. Аналіз електричних кіл постійного струму з декількома джерелами живлення....... 28
1.9. Представлення синусоїдних електрорушійних сил, напруг та струмів тригонометричними функціями, часовими діаграмами, векторами, комплексними числами ....... 36
1.10. Закон Ома для діючих та комплексних діючих значень струму і напруги
в електричних колах змінного струму з елементами R, L, С .............................. 41
1.11. Електричні кола з послідовним з'єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного елементів ....... 47
1.12. Електричне коло з паралельним з'єднанням віток .. 50
1.13. Аналіз електричних кіл змінного струму комплексним методом .................... 54
1.14. Коефіцієнт потужності у колах змінного струму ..... 56
1.15. Нелінійні електричні кола постійного струму .......... 57
1.16. Методи аналізу нелінійних кіл постійного струму ... 59
1.17. Резюме .............................. 62
Розділ 2. Трифазні кола . 65
2.1. Причини розповсюдження трифазних електричних систем ............................... 65
2.2. Трифазний генератор .......... 68
2.3. Способи з'єднання фаз у трифазних колах ................. 70
2.4. Симетричні трифазні кола із з'єднанням приймача зіркою або трикутником .... 73
2.5. Несиметричні трифазні кола із з'єднанням приймача зіркою або трикутником ...... 75
2.6. Потужність трифазного кола ..................................... 79
2.7. Визначення потужностей трифазного кола за допомогою ватметрів, амперметрів та вольтметрів ................... 80
2.8. Робота трифазного приймача при перемиканні схеми з'єднань його фаз із зірки на трикутник ......... 83
2.9. Захисні заземлення та занулення у трифазних колах 84
2.10. Резюме ............................. 88
Р о з ді л 3. Періодичні несинусоїдні струми в електричних колах ......... 91
3.1. Причини виникнення несинусоїдних струмів та їх представлення гармонічним рядом ................................. 91
3.2. Діюче значення періодичного несинусоїдного струму 93
3.3. Потужність періодичного несинусоїдного струму ...... 94
3.4. Резюме ............................... 95
Розділ 4. Перехідні процеси у лінійних електричних колах .................. 97
4.1. Причини виникнення перехідних процесів. Закони комутації ............................. 97
4.2. Класичний метод аналізу перехідних процесів у електричних колах ................ 98
4.3. Перехідний процес у колі постійного струму з ємнісним елементом ................ 99
4.4. Перехідний процес у колі постійного струму з індуктивним елементом ...........102
4.5. Перехідний процес при вмиканні котушки на змінну напругу ........................... 105
4.6. Вмикання на постійну напругу кола з послідовно з'єднаними резистивним, індуктивним та ємнісним елементами ....................... 107
4.7. Значення перехідних процесів для експлуатації електроустановок ...................108
4.8. Резюме .............................. 109
Розділ 5. Магнітне поле у магнітних колах з постійною магніторушійною
силою ................. 111
5.1. Магнітне поле та електромагнітні пристрої ................111
5.2. Магнітне поле у феромагнітному матеріалі ................114
5.3. Магнітне коло з повітряним проміжком ................... 116
5.4. Енергія та сили у магнітному колі .............................120
5.5. Резюме ...............................124
Розділ 6. Котушка з магнітопроводом у колі змінного струму .............127
6.1. Заступна схема та вольт-амперні характеристики котушки у колі змінного струму ............................... 127
6.2. Втрати у магнітопроводі із змінною магніторушійною силою ........................... 133
6.3. Взаємоіндукція котушок ..... 134
6.4. Магнітні підсилювачі .......... 136
6.5. Резюме ............................... 141
Розділ 7. Електровимірювальні прилади та електричні вимірювання ..... 145
7.1. Основні поняття з теорії вимірювань ......................... 145
7.2. Класифікація електровимірювальних приладів ........... 147
7.3. Приклади магнітоелектричної системи ...................... 152
7.4. Прилади електромагнітної системи ............................ 154
7.5. Прилади електродинамічної системи ......................... 155
7.6. Прилади деяких інших систем з електромеханічним вимірювальним механізмом.. 158
7.7. Вимірювання струму та напруги ................................ 159
7.8. Вимірювання опорів ........... 161
7.9. Цифрові вимірювальні прилади .................................. 164
7.10. Електронно-променевий осцилограф ....................... 166
7.1 і. Резюме .............................. 169
Розділ 8. Трансформатори .................................... 173
8.1. Призначення, будова, принцип дії однофазних трансформаторів ........................ 173
8.2. Ідеалізований трансформатор .................................... 176
8.3. Заступна схема реального трансформатора............... 178
8.4. Холостий хід та коротке замикання трансформатора . 180
8.5. Зміна напруги трансформатора при навантаженні ...... 183
8.6. Потужність втрат та коефіцієнт корисної дії трансформатора ........................... 185
8.8. Трифазні трансформатори .. 186
8.9. Вимірювальні трансформатори ................................. 192
8.10. Зварювальні трансформатори .................................. 194
8.11. Резюме ............................. 196
Розділ 9. Електричні машини постійного струму .................................... 199
9.1. Призначення, будова, принцип роботи машини постійного струму ..................... 199
9.2. Електрорушійна сила якірної обмотки та електромагнітний момент машини постійного струму ............. 205
9.3. Поняття про реакцію якоря та комутацію машин постійного струму ............... 207
9.4. Схеми вмикання обмоток машин постійного струму . 209
9.5. Характеристики машини постійного струму в режимі генератора ................... 210
9.6. Пуск двигунів постійного струму ............................. 214
9.7. Механічні характеристики та способи регулювання швидкості двигунів постійного струму ............. 215
9.8. Енергетична діаграма двигуна постійного струму ....... 222
9.9. Робочі характеристики двигунів постійного струму .. 224
9.10 Колекторні двигуни змінного струму ........................ 225
9.12. Мікродвигуни постійного струму ............................. 227
9.13. Резюме ............................. 228
Розділ 10. Асинхронні машини ............................ 233
10.1. Призначення, області застосування, будова трифазних асинхронних двигунів .... 233
10.2. Утворення обертового магнітного поля трифазною обмоткою статора ........... 236
10.3. Заступна схема фази трифазного асинхронного двигуна ................................ 238
10.4. Обертовий електромагнітний момент асинхронного двигуна та його залежність від ковзання ..................... 241
10.5. Пуск та реверсування асинхронних двигунів ........... 244
10.6. Енергетична діаграма асинхронного двигуна ............ 246
10.7. Робочі характеристики асинхронного двигуна ......... 247
10.8. Механічна характеристика асинхронного двигуна .... 248
10.9. Регулювання швидкості асинхронних двигунів ........ 250
10.10. Переваги та недоліки асинхронних двигунів ......... 255
10.11. Двофазні та однофазні асинхронні двигуни ............ 255
10.12. Резюме ........................... 259
Розділ 11. Синхронні машини ............................... 263
11.1. Призначення, області застосування, будова синхронних машин......................... 263
11.2. Синхронні генератори ...... 264
11.3. Синхронні двигуни ........... 268
11.4. Резюме ............................. 269
Частина друга. ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА
Розділ 12. Елементна база електронної та мікропроцесорної техніки ....... 271
12.1. Промислова електроніка як галузь науки і техніки ... 271
12.2. Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів ...................................... 272
12.3. Класифікація напівпровідникових приладів .............. 274
12.4. Напівпровідникові резистори .................................. 275
12.5. Напівпровідникові діоди .. 277
12.6. Біполярні транзистори ...... 280
12.6.1. Будова, принцип роботи, схеми вмикання біполярних транзисторів ...... 280
12.6.2. Вольт-амперні характеристики біполярних транзисторів ....................... 283
12.7. Польові транзистори. Будова, принцип роботи, характеристики ....................... 284
12.8. Тиристори ........................ 288
12.9. Інтегральні мікросхеми .... 292
12.10. Напівпровідникові оптоелектронні пристрої ........... 295
12.11. Резюме .......................... 297
Розділ 13. Випрямлячі..... 301
13.1. Призначення випрямлячів та показники якості їх роботи ............................... 301
13.2. Однофазні випрямлячі з активним навантаженням ..302
13.3. Трифазні випрямлячі з активним навантаженням .... 305
13.4. Випрямлячі із згладжувальними фільтрами .............. 309
13.5. Зовнішні характеристики випрямлячів малої потужності ................................ 310
13.6. Резюме ............................. 311
Розділ 14. Підсилювачі ... 313
14.1. Основні показники підсилювачів............................. 313
14.2. Передавальна характеристика підсилювального каскаду ................................. 317
14.4. Диференційні підсилювачі 320
14.5. Операційні підсилювачі ..... 323
14.6. Резюме ............................. 326
Розділ 15. Логічні та цифрові пристрої ............. 329
15.1. Логічні алгоритми роботи систем керування. Основні логічні операції ............ 329
15.2. Тригери та їх реалізація на базі ІМС.................... 333
15.3. Лічильники імпульсів ....... 337
15.4. Регістри ............................ 338
15.6. Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі 342
15.7. Резюме ............................. 344
Розділ 16. Мікропроцесори .................................... 347
16.1. Загальна характеристика мікропроцесора...................... .................................. 347
16.2. Система команд мікропроцесора ............................. 353
16.3. Приклад створення фрагмента мікропроцесорної системи керування для підтримання заданого значення технологічного параметра об'єкта ............. 364
16.4. Багатофункціональність мікропроцесорних систем .. 375
16.4. Резюме ............................. 378
Розділ 17. Програмовані логічні контролери...... 381
17.1. Загальні відомості ............. 381
17.2. Основи програмування програмованих логічних контролерів ......................... 393
17.3. Таймери та лічильники у програмованих логічних контролерах ...................... 400
17.4. Команди обробки даних програмованих логічних контролерів......................... 405
17.5. Резюме ............................. 411
Додаток ............................. 413
Список частково викорисатаної та рекомедованої літератури ...................... 417
Короткі відомості про автора ............ 418

...

Похожие книги: